FOURTH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER - SOFIA 2004
jury4 / awards4 / home / first / second / third / fourth / contacts
             
  JAPAN
  Mitsuo KATSUI
3-48-9, Nichihara Shibuya
Tokyo 151-0066
kdo-001@fr.catv.ne.jp
 
Giichi OKAZAKI,
Miyako OKAZAKI

Takanawa Sky Mansion 601, Takanawa 4-8-6, Minato-ku
Tokyo 108-0074
giichi@giichi-design.com
 
Masakazu TANABE
Space 1F, 3-11, Umegae - cho
Gifu, 500-8818
media01@r7.dion.ne.jp
  Ohji HIROMI
102 Aobadai 1-15-8, Meguro-ku
Tokyo
h_ohji@o-ctave.co.jp
  Norito SHINMURA
Seibido Bldg. 4F, 6-7-8, Ginza
Tokyo
chinmura@kk.iij4u.or.jp